رنکینگ دانشگاه های جهان در سال 2021

#1. Harvard University (United States)
#2. Massachusetts Institute of Technology (United States)
#3. Stanford University (United States)
#4. University of California—Berkeley (United States)
#5. University of Oxford (United Kingdom)
#6. Columbia University (United States)
#7. California Institute of Technology (United States)
#8. University of Washington (United States)
#9. University of Cambridge (United Kingdom)
#10. Johns Hopkins University (United States)
#11. Princeton University (United States)
#12. Yale University (United States)
#13. University of California--Los Angeles (United States)
#14. University of Pennsylvania (United States)
#15. University of California-San Francisco (United States)
#16. University of Chicago (United States)
#17. University of Michigan-Ann Arbor (United States)
#18. University of Toronto (Canada)
#19. University College London (United Kingdom)
#20. Imperial College London (United Kingdom)
اشتراک مطلب با دوستان:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید