دانشگاه های کانادا چه زمانی بازگشایی میشوند؟

 استان ها و مناطق کانادا محدودیت های اعمال شده برای مقابله با کرونا را کم کم بر می دارند و برخی از دانشگاه ها هم در حال باز شدن هستند. برای نمونه دانشگاه مک گیل در مونترال کبک اولین مرحله از کلاس های حضوری خود را از تاریخ 11 ماه می آغاز خواهد کرد و بدین ترتیب برخی از محققان داخل پردیس به سر کار باز خواهند گشت. محققان می بایست از دستور العمل های دانشگاه تبعیت کنند؛ این دستور العمل ها مربوط به پروتکل های ایمنی است. آنها باید در صورت تصمیمات آتی دانشگاه یا دولت مجددا در خانه بمانند.

 

دانشگاه کبک در مونترال –  Université du Québec à Montréal – نیز از محققان خواسته به سر کار برگردند. این دانشگاه مشخصا بیان نکرده که کدام محققان می توانند به سر کار بازگردند اما محققانی که حضور فیزیکی شان نیاز است به دانشگاه باز می گردند و برای باقی افراد در خانه ماندن همچنان ارجحیت دارد.

 

دانشگاه پرینس ادوارد آیلند نیز به محققان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان از تاریخ 25 ماه می اجازه بازگشتن به سر کار و تحصیل خواهد داد. همچنین برخی از کارکنان کلیدی و تیم مدیریت می بایست در پردیس دانشگاه حاضر شوند در عین حال در صورت نیاز به رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کار در منزل ترغیب می شوند. فاز دوم بازگشایی دانشگاه جزیره پرنس ادوارد 15 ژوئن و بعد از ارزیابی عملکرد فاز اول کلید خواهد خورد و تعداد بیشتری از افراد در داخل دانشگاه می توانند حاضر شوند. فاز سوم اما از تاریخ اول آگوست اجرا خواهد شد که همه برای ترم تحصیلی پاییز آماده شوند.

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید