مشاغل پردرآمد در کشور آمریکا

۱-  شغل پردرآمدپزشکی

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۹۵,۸۴۲ دلار

 

۲-  شغل پردرآمدمدیر داروسازی

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۴۶,۴۱۲ دلار

 

۳-  شغل پردرآمدداروسازی

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۲۷,۱۲۰ دلار

 

۴-  شغل پردرآمدمعمار شرکت‌های بزرگ

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۱۵,۹۴۴ دلار

 

۵-  شغل پردرآمدمشاوران شرکت‌ها

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۱۵,۵۸۰ دلار

 

۶- شغل پردرآمدمدیران توسعه نرم‌افزار

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۸,۸۷۹ دلار

 

 

۷- شغل پردرآمددستیار پزشک

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۸,۷۶۱ دلار

 

۸-  شغل پردرآمدمدیران مهندسی نرم‌افزار

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۷,۴۷۹ دلار

 

۹- شغل پردرآمدپرستاران

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۶,۹۶۲ دلار

 

۱۰- شغل پردرآمدمعماران نرم‌افزار

درآمد سالیانه این شغل  در آمریکا: ۱۰۵,۳۲۹ دلار

 

۱۱- شغل پردرآمدمدیران مهندسی

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۵,۲۶۰ دلار

 

۱۲- شغل پردرآمدمدیران توسعه اپلیکیشن

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۴,۰۴۸ دلار

 

۱۳- شغل پردرآمدمدیران کارخانه

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۳,۸۹۲ دلار

 

 

۱۴- شغل پردرآمدمدیران فناوری اطلاعات (IT)

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۲,۹۶۹ دلار

 

۱۵- شغل پردرآمدمعمار راه‌کار

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۲,۱۶۰ دلار

 

۱۶- شغل پردرآمد:  مدیران طرح و برنامه مالی

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۲,۱۵۵ دلار

 

۱۷- شغل پردرآمدمعمار داده

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۱,۹۰۰ دلار

 

۱۸- شغل پردرآمدمدیر استراتژی

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۱,۷۵۴ دلار

 

۱۹- شغل پردرآمدمعمار سیستم

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۱۰۰,۹۸۴ دلار

 

۲۰- شغل پردرآمداساتید Scrum

درآمد سالیانه این شغل در آمریکا: ۹۸,۲۳۹ دلار

 

برای مهاجرت از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید