سمیه شمس آبادی فراهانی

مدیر عامل و صاحب مجوز

هما صالحی

رئیس هیئت مدیره

مریم قاسمی

مسئول ارتباطات دفتر ایران و آمریکا

مریم جواهری

مسئول ارتباطات دفتر ایران و کانادا

حسام صادقی نیکو

مدیر مالی

آوید صحرایی

کارشناس پذیرش و ویزا

لیدا شمس

کارشناس پذیرش و ویزا

حسین پیریورد شاهی

مدیر ارتباطات و گرافیست

برای ویزای تحصیلی از وی‌پارسه راهنمایی بگیرید