۳۱ اردی بهشت ماه روز اهدای عضو گرامی باد

اهدای عضو اهدای زندگیست

موسسه پارسه بین الملل آتیه ویژن

۰۹۳۶۳۲۳۳۳۶۶

telegram : @VIPGROUP1

 

 

 

 

 همچنین امروز مصادف است با ۲۱ ماه می روز جهانی توسعه فرهنگی

این روز را گرامی میداریم

 

موسسه پارسه بین الملل آتیه ویژن

۰۹۳۶۳۲۳۳۳۶۶

TELEGRAM : @VIPGROUP1