کارشناسی ارشد “اقتصاد” در کانادا

York University

 

 مدارک مورد نیاز:

۳ توصیه نامه

ریز نمرات لیسانس

حداقل معدل: ۱۵

مدرک زبان مورد نیاز انگلیسى: حداقل نمره تافل ۹۱ یا آیلتس ۷

 

 شروع تحصیل: پاییز ۲۰۱۹

آخرین مهلت تحویل مدارک:

حداکثر تا ۱۳ فوریه ۲۰۱۹