اداره گمرکات کانادا CBSA مسؤول اجرایی قانون مهاجرت کانادا IRPA است. به عبارت دیگر افسران CBSA حکم پلیس مهاجرتی کانادا

را دارند . اما گاه سایر نیروهای انتظامی کانادا نظیر پلیس فدرال RCMP یا پلیس استانی (نظیر پلیس استان انتاریو OPP) هم ممکن

است اقدام به بازداشت افراد تحت قوانین مهاجرتی این کشور بکنند.

 

بازداشت با حکم قضایی

اگر افسر CBSA برای دستگیری یک فرد حکم قضایی داشته باشد می تواند به استناد بند ۱ ماده ۵۵ قانون مهاجرت کانادا IRPA وی را

بازداشت کند. این بند قانونی هم شامل افراد مقیم دائم PR می شود و هم افراد خارجی. منتها طبق بند ۱۱٫۱۵ دفترچه راهنمای

ENF04 ملاحظات خاصی در خصوص افراد مقیم دائم اعمال خواهد شد و تنها در موارد خیلی خاص بازداشت خواهند شد. دستگیری ها

تحت بند ۱ ماده ۵۵ برای کسانی است که به کانادا ممنوع الورود تشخیص داده شده اند و حضور آنها در کانادا خطرناک است یا احتمال

اینکه برای اخراج از کانادا یا در محل جلسه دادگاه حاضر شوند بسیار کم است.

 

بازداشت بدون حکم قضایی

افسران CBSA می توانند بدون داشتن حکم قضایی افراد خارجی را بازداشت کنند. چنین بازداشت هایی تنها موقعی امکان پذیر است

که افسر گمرکات بر این باور باشد که حضور فرد در کانادا خطرناک است یا فرد به کانادا ممنوع الورد است و برای اخراج از کانادا یا در

محل جلسه دادگاه حاضر نخواهد شد.

اگر شما به عنوان یک فرد خارجی مدارک شناسایی مناسب نداشته باشد ممکن است به وسیله افسر CBSA بازداشت شوید. بند ۲

ماده ۵۵ این دست بازداشت ها را توجیه می کنند. افرادی که در مرز تقاضای پناهندگی می دهند به طور معمول از این بند قانونی

معاف هستند.

 

بازداشت هنگام عبور از مرز

افسر مرزی گمرکات کانادا ممکن است افراد را هنگام عبور از مرز بازداشت کند. دلایل بازداشت به طور معمول همان هاست که در دو

بخش قبلی این نوشته آمد. این دست بازداشت ها در بند ۳ ماده ۵۵ قانون مهاجرت کانادا آمده است.

بازداشت تحت شرایط خاص

گاه در شرایط خاص وزیر مهاجرت دستور بازداشت گروهی از افراد را هنگام ورود به کانادا صادر می کند. این دستورات معمولا وقتی

صادر می شود که یک گروه بزرگ به طور ناگهانی در مرز کانادا ظاهر می شوند و تقاضای پناهندگی  می دهند. البته این موارد بسیار

بسیار کم اتفاق می افتد. بند ۱ ماده ۲۰٫۱ و بند ۳٫۱ ماده ۵۵ قانون مهاجرت کانادا این نوع بازداشت های خاص را شرح می دهند.

به طور معمول اگر بازداشت طولانی شود، فرد در یکی از بازداشتگاه های مهاجرتی کانادا IHC یا یک زندان یا بازداشتگاه عادی نظیر

Don Jail نگهداری می شود.

 پس از آن وظیفه شعبه مهاجرت ID دادگاه های مهاجرتی است که در مقاطعی در خصوص آزاد کردن مشروط یا بدون شرط فرد ابتدا

ظرف ۴۸ ساعت بعد از بازداشت، سپس یک هفته بعد از بازداشت و پس از آن هر ۳۰ روز یک بار تصمیم گیری می کند .