شرح خدمات درخواست بورسیه تحصیلی

 

  • بررسی رزومه تحصیلی / حرفه ای متقاضی بمنظور ارزیابی کیفیت علمی / پژوهشی وی و برآورد احتمال موفقیت در اخذ

پذیرش و بورسیه تحصیلی / پژوهشی برای متقاضی؛

  • شناسایی دانشگاه مناسب با توجه به زمینه تحصیلی / حرفه ای قبلی متقاضی و علاقه تحصیلی / پژوهشی وی؛

 

  • و سایر خدمات مرتبط.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.