۱٫برای شغل های مناسب درخواست نمی دهید.

 

۲٫در رابطه با صنعت مورد نظر شناختی ندارید.

 

۳٫طی روند کار پیدا کردن صرفا چندین رزومه به این شرکت و آن شرکت ارسال می کنید.

 

۴٫درخواست های باز را ارسال نمی کنید.

 

۵٫از لینکدین به خوبی استفاده نمی کنید.

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.