👈بورسیه ها بر اساس شرایط درسی و تحصیلی متقاضی بوده و توسط منابع مختلف ارائه میشوند.
✨برای دریافت بورسیه تحصیلی در کانادا، متقاضی باید دارای صلاحیت های علمی مانند معدل بالا، مقاله، و گاها نمره زبان انگلیسی یا جی آر ای مناسب باشد.
💫دسته ای از آنها مربوط به مواقعی هستند که دانشجو نیاز مالی داشته و از منبعی به آنها کمک میشود. در این موارد صلاحیت های علمی دانشجو مد نظر نمیباشد. این نوع کمک هزینه ها کمتر برای دانشجویان بین المللی در نظر گرفته میشود و غیر قابل بازگشت هستند و نیاز به باز پس دادن ندارند.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page