تعداد دانش‌جویان تازه وارد ایرانی در دانشگاه‌های آمریکا، امسال ۱۶درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است. این کاهش به طور کلی بیشتر در دوره‌های ارشد که تحقیقاتی نبودن(یعنی research-based نبودن و taught یا انواع دیگه بودن) بوده است.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page