•💫در کانادا افراد بر اساس اقامتشان مالیات می دهند نه بر اساس شهروند بودنشان. یک فرد که اقامت دائم کانادا را دارد می تواند ظرف سه سال بعد از اخذ اقامت دائم کانادا درخواست شهروندی کانادا و پاسپورت کانادایی را هم بدهد .
•💫افرادی که اقامت کانادا ندارند تنها بر اساس درآمد و سود سرمایه ای که در خاک کانادا کسب می کنند به دولت کانادا مالیات می دهند.
•💫در کانادا عوارض ملک و عوارض وراثت وجود ندارد.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page