دلایل رد مقالات:

انتخاب مجله هدف نامناسب
طراحی ضعیف مطالعه
زبان ضعیف
روش_شناسی نامناسب و ناقص تبیین شده
آزمون های آماری نامناسب
توصیف نادرست یا اغراق آمیز نتایج
ضعف در مقدمه و بحث
فقدان اصالت

❌به طوریکه تحقیقات نشان می دهد مقالاتی که از ایران به نشریات خارجی ارسال می شود بیشترین دلیل رد آن ها، زبان ضعیف و ضعف در مقدمه و بحث و اغراق آمیز کردن نتایج است.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.