💥انتخاب مجله هدف نامناسب
💥طراحی ضعیف مطالعه
💥زبان ضعیف
💥روش_شناسی نامناسب و ناقص تبیین شده
💥آزمون های آماری نامناسب
💥توصیف نادرست یا اغراق آمیز نتایج
💥ضعف در مقدمه و بحث
💥فقدان اصالت

❌به طوریکه تحقیقات نشان می دهد مقالاتی که از ایران به نشریات خارجی ارسال می شود بیشترین دلیل رد آن ها، زبان ضعیف و ضعف در مقدمه و بحث و اغراق آمیز کردن نتایج است.

Email this to someoneShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInPrint this page