یک سال مهد کودک و سپس پنج سال مدرسه ابتدایی است. دبیرستان شامل هفت سال از سال ششم تا دوازهم است که پایان سال دوازده به دانش آموزان دیپلم دبیرستان داده می شود.

تحصیلات دانشگاهی آمریکا
کاردانی Associate degree : دوره کاردانی دو ساله است.
کارشناسی Bachelor : دوره های کارشناسی چهار ساله است.
کارشناسی ارشد Master : برنامه این دوره دوساله است.
دکترا PhD : دوره دکترا سه تا چهار سال است.