سیستم آموزش وپرورش آمریکا:

یک سال مهد کودک و سپس پنج سال مدرسه ابتدایی است. دبیرستان شامل هفت سال از سال ششم تا دوازهم است که پایان سال دوازده به دانش آموزان دیپلم دبیرستان داده می شود.

تحصیلات دانشگاهی آمریکا
کاردانی Associate degree : دوره کاردانی دو ساله است.
کارشناسی Bachelor : دوره های کارشناسی چهار ساله است.
کارشناسی ارشد Master : برنامه این دوره دوساله است.
دکترا PhD : دوره دکترا سه تا چهار سال است.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.