در سیستم آموزش عالی آمریکا دانشگاه ها انواع مختلف دارند:

دانشگاه های دولتی Public مانند university of California in Los Angeles
دانشگاه های خصوصی غیراتنفاعی Non-Profit Private مانند دانشگاه MIT
دانشگاه های خصوصی انتفاعی Profit Private مانند University of Phoenix

تایید دانشگاه ها از نظراستانداردهای آموزشی بسته به اینکه در چه منطقه ای از آمریکا قرار گرفته باشد توسط موسسات خاص همان منطقه انجام می شود مانند:

The Middle States Association of Colleges and Schools

The New England Association of Schools and Colleges

The Northwest Commission on Colleges and Universities

The North Central Association of Colleges and Schools

The Southern Association of Colleges and Schools

The Western Association of Schools and Colleges

تمامی این ارگانهای نامبرده مورد تایید وزارت آموزش آمریکا United States Department of Education بوده و تحت نظارت آن کار می کنند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.