۱٫ Harvard University
۲٫ Massachusetts Institute of Technology  
۳٫ University of Cambridge 
۴٫ Stanford University 
۵٫ University of California–San Francisco 
۶٫ University of Oxford 
۷٫ University of Washington 
۸٫ Johns Hopkins University 
۹٫ Yale University 
۱۰٫ University of California–San Diego 
۱۱٫ University of Toronto 
۱۲٫ University of Pennsylvania 
۱۳٫ Washington University in St. Louis 
۱۴٫ University of California–Berkeley 
۱۵٫ Cornell University 
۱۶٫ Karolinska Institute 
۱۷٫ University of California–Los Angeles 
۱۸٫ Columbia University 
۱۹٫ University of Chicago 
۲۰٫ University College London 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.