شرایط تحصیل پزشکی در کشورهای کانادا و امریکا در یک نگاه:

گام نخست:اخذ لیسانس مرتبط با رشته پزشکی در کشور مقصد
گام دوم:شرکت در آزمون MCAT
گام سوم:ورود به دانشکده های پزشکی براساس نتایج آزمون MCAT

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

 

ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی 

گام نخست:اخذ لیسانس مرتبط با رشته پزشکی در کشور مقصد
گام دوم:شرکت در آزمون MCAT
گام سوم:ورود به دانشکده های پزشکی براساس نتایج آزمون MCAT