نماینده فروش محصولات دارویی:۶۶هزار دلار
تکنسین سونوگرافی: ۵۸هزار دلار
مددکار اجتماعی:۵۱هزار دلار

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.