در سال ۲۰۰۴ کنگره آمریکا قانون پرداخت هزینه سویس SEVIS را برای تمامی‌ متقاضیان انواع ویزای دانشجویی، تصویب کرد.

هزینه سویس SEVIS برای متقاضیان ویزای دانشجویی آمریکا اف‌‌۱ مبلغ ۲۰۰ دلار می‌باشد. پرداخت این هزینه تا قبل از مراجعه به کنسولگری آمریکا جهت مصاحبه و ارائه رسید پرداخت در زمان مصاحبه الزامی می‌باشد.

سویس فی‌ SEVIS قابل انتقال به شخصی‌ دیگری نیست و برای مدت یک سال اعتبار دارد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.