اساتید داراى سه درجه مختلف هستند؛ استادیار، دانشیار و استاد:

معمولا اولویت دریافت تى اى (یکى از انواع فاند) با دانشجویانى هست که استاد راهنماى جوان (استادیار) دارند. این نوعى کمک از طرف هیئت علمى دانشکده به اساتید جوان محسوب میشود تا با پذیرفتن دانشجوى بیشتر، سابقه ى تحقیقاتى خود را سریعتر رشد دهند. پس انتخاب اساتید جوان به عنوان استاد راهنما ممکن است شانس شما را در دریافت فاند تى اى افزایش دهد.
این در حالیست که اساتید با تجربه تر (دانشیار و استاد) اغلب داراى میزان سرمایه ى تحقیقاتى (گرنت) بیشترى هستند و انتخاب آن ها به عنوان استاد راهنما، شانس شما را جهت دریافت فاند آر اى بیشتر میکند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.