بهترین دانشگاه های امریکا:

آرزوی هر دانش پژوه و محققی است که در یکی از این دانشگاه ها به کسب علم بپردازد به همین جهت ورود به بهترین دانشگاه های امریکا، نیاز به پشتوانه قوی علمی و تحقیقاتی دارد.این دانشگاهها عبارتند از:

Columbia University
Johns Hopkins University
Duke University
Cornell University
Northwestern University
University of Michigan
Carnegie Mellon University
University of Washington
New York University
Georgia Institute of Technology

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.