وقتى در سایت دانشگاه هدف و در قسمت اعضاى هیئت علمى “faculty” هستیم، براى انتخاب استاد مربوطه جهت انجام مکاتبه باید به عنوان استاد دقت کنیم:

 اساتیدى که قادر هستند استاد راهنماى ما بشوند و میتوانیم با آن ها مکاتبه کنیم:

Assistant Professor استادیار
Associate professor دانشیار
Professor استاد تمام

اساتیدى که قادر نیستند استاد راهنماى ما بشوند و مکاتبه با آن ها فایده زیادى ندارد:

Emeritus Professor استاد بازنشسته
Adjunct Professor استاد مدعو
Visiting Professor استاد مدعو
Affiliate Professor استاد وابسته
Lecturer سخنران

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.