حساب بانکی ایرانیان در انگلستان:

جمعه گذشته برخی از بانک ها در انگلستان اقدام به بستن حساب اتباع ایرانی خود کرده اند. 

این در حالی است که بر اساس معاهدات بین المللی جدید, تحریم های بانکی علیه ایرانیان برداشته شده است. 

با توجه به تعداد دانشجویان و دیگر اتباع ایرانی در کشور انگلستان این شرایط نمی تواند پایدار بماند.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.