Citizenship:

پشت سر گذاشتن حداقل ۵۷ ماه از تاریخ صدور اولین گرین_کارت
حضور ممتد یا ناممتد در خاک آمریکا بمدّت ۳۰ ماه در ۵ سال اخیر
عدم خروج بیش از ۶ ماه (۱۸۰ روز) از خاک آمریکا
نداشتن سوابق کیفری موثر در پرونده اجتماعی فرد متقاضی

با دارا بودن شرایط فوق الذکر شما میتوانید برای Citizenship اقدام نمایید و پس از موفقیت در مصاحبه و سرانجام انجام مراسم قسم خوردن و ارائه گرین کارت خود، تابعیت آمریکا را کسب و پاسپورت خود را اخذ نمایید.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.