شرط سن برای خرید سربازی:

مسئله سربازی و استفاده از معافیتهای مختلف، همچنین استفاده از معافیت سربازی با پرداخت

جریمه همواره مودر سوال مشمولان است.قانون چه می گوید؟/ منبع: خبرآنلاین

 

در بند ب از تبصره ۳ قانون بودجه سال ۵۳۳۱ به دولت اجازه داده شده تا کلیه مشمولان

خدمت وظیفه عمومی را که بیش از هشت سال غیبت دارند با پرداخت جریمه مدت زمان غیبت

به صورت نقد و اقساط تا پایان ۵۳۳۱ معاف کند.

به گزارش خبرآنلاین، طبق این بند میزان جریمه مشمولان غائب برای صدور کارت معافیت

نظام وظیفه به شرح جدول زیر است:

مدرک تحصیلی پایه ریالی جریمه مشمولان غائب

زیردیپلم ۵۱۱.۱۱۱.۱۱۱ ریال

دیپلم ۱۱۱.۱۱۱.۵۱۱ ریال

فوق دیپلم ۰۱۱.۱۱۱.۱۱۱ ریال

لیسانس ۰۱۱.۱۱۱.۱۱۱ ریال

 

فوق لیسانس ۳۱۱.۱۱۱.۱۱۱ ریال

دکترای پزشکی ۳۱۱.۱۱۱.۱۱۱ ریال

دکترای غیرپزشکی ۰۱۱.۱۱۱.۱۱۱ ریال

پزشکان متخصص و بالاتر ۱۱۱.۱۱۱.۱۱۱ ریال

 

در این بند همچنین توضیحاتی به عنوان مشخص کننده ضوابط اعمال جریمه و تخفیف برای

مبالغ فوق در نظر گرفته شده است که طبق قانون عبارتند از:

 ۱٫به ازای هر سال غیبت مازاد بر هشت سال، ده درصد ( ۵۱۱ ) به مبالغ جریمه پایه اضافه و مدت

غیبت بیش از شش ماه، یکسال محسوب می شود.

 ۲٫ برای مشمولان متأهل، پنج درصد ( ۱۱ ) و برای مشمولان دارای فرزند نیز به ازای هر فرزند،

پنج درصد (۱۱) از مجموع مبلغ جریمه کسر می شود.

 

به بیان دیگر همانطور که از مواد فوق استنباط می شود قانون گذار، حد سنی یا شرایط سنی

برای استفاده کننده از این قانون در نظر نگرفته و مشمولان این قانون می توانند بدون در نظر

گرفتن شرط سنی در گروه های پایه تحصیلی نسبت به استفاده از قانون اقدام کنند

 

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.