پذیرش مشروط (Conditional Admission) و غیرمشروط (Unconditional Admission)

 معمولا تا سه هفته پس از ارائه درخواست و مدارک به اداره پذیرش دانشگاه، جوابی در ارتباط با پذیرش و یا عدم پذیرش شما

ارسال خواهد شد. این پذیرش می تواند پذیرش غیرمشروط و یا مشروط باشد.

 پذیرش غیرمشروط به معنی کامل بودن تمام مدارک فرد است و پذیرش مشروط در صورتی اتفاق می افتد که مدرک یا مدارکی

وجود نداشته یا ناقص باشد. مثلا ممکن است فرد مدرک زبان خود را هنوز آماده نداشته باشد و به آن نمره مورد نیاز دانشگاه

نرسیده باشد، در این صورت تمام مدارک دیگر غیر از مدرک زبان برای دانشگاه ارسال می گردد، دانشگاه پذیرش مشروط (مشروط

به ارسال این مدرک در زمان مشخص) وی را ارسال می کند و پس از ارسال مدرک زبان، این مدرک برای دانشگاه ارسال می شود و

دانشگاه پذیرش غیرمشروط را برای وی ارسال می کند.

حتی ممکن است دانشگاه انگیزه نامه فرد را قبول نکند و از او بخواهد انگیزه نامه خود را اصلاح کند. در این صورت پذیرش وی

مشروط می شود به ارسال یک انگیزه نامه (SOP) صحیح.

معمولا در نامه پذیرش مبلغی به عنوان پیش پرداخت (Deposit) از دانشجو طلب می کنند تا جای او را رزرو کرده و Student ID به

او اختصاص دهند. پس از پرداخت این پیش پرداخت دانشجو برای مرحله رفتن به سفارت آماده می شود. لازم به ذکر است این

پیش پرداخت می تواند قابل بازگشت و یا غیر قابل بازگشت باشد که دانشجویان باید به این مورد دقت کنند.

پس از اخذ پذیرش و در صورتی که دانشجو بخواهد در خوابگاه اقامت داشته باشد، بایستی درخواست پذیرش خوابگاه را به

دانشگاه ارسال کند. این مورد از موارد بسیار مهم است که نباید به هیچ عنوان فراموش شود.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.