مدرک پذیرش / باید نامه پذیرش را مدرسه یا دانشگاه کامل کرده و آن را برایتان بفرستند و شما باید نامه اصلی را با فرم مجوز تحصیلی پر کرده و بفرستید.
 مدرک شناسایی / پاسپورت خود و همراهان و۲ قطعه عکس جدید ۳٫۵*۴٫۵ زمینه سفید و هر یک از همراهان – نام و تاریخ تولد هر فرد باید پشت عکس نوشته شود.

 مدارک مالی

 نامه ی بانک از کانادا اگر پولتان را به کانادا فرستاده اید.
 نامه وام دانشجویی از موسسه مالی
 نامه تمکن مالی ۴ ماه اخیر
 نامه ی تمکن مالی به همراه مبلغ مبدل به دلار کانادا
 فیش واریزی تحصیل
 نامه ی مالی ساپورت کننده چه شخصی باشد چه موسسه

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.