سیستم فاند و بورسیه ها:

در کشور کانادا، در بیشتر رشته ها وقتى استادى قبول میکنید که سوپروایزر شما شود، تلاش میکند براى شما فاند تهیه کند. شما با استفاده از آن مبلغ، شهریه ى خود را میپردازید و مابقى مبلغ، بخشى یا همه ى هزینه ى زندگى شما را پوشش میدهد. به طور مثال اگر کل مبلغ فاند شما سالانه ٣۴٠٠٠ دلار باشد؛ ٩٠٠٠ دلار بابت TA، ١۶٠٠٠ دلار بابت RA، ٨٠٠٠ دلار اسکالرشیپ از طرف دانشگاه و ١٠٠٠ دلار اسکالرشیپ از طرف دانشکده میباشد*. از مجموع ٣۴٠٠٠ دلار در سال، میبایست ١۶٠٠٠ دلار را جهت شهریه به دانشگاه برگردانید و ١٨٠٠٠ باقیمانده به صورت ماهیانه حدود ١۵٠٠ دلار به شما پرداخت میشود.
ارقام ذکر شده صرفا براى مثال میباشند و به استاد، رشته ، دانشکده ، دانشگاه بستگى زیادى دارد.

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.