قانون جدید برای دانشجویان بین الملل:

از تاریخ ۱۰ فوریه ۲۰۱۷ دیگر دانشجویان بین المللی برای دریافت شماره بیمه (sin number) جهت کار در کمپ ها نیازی به عقد قرارداد با کارفرما ندارند .
در گذشته دانشجویان بین المللی جهت دریافت شماره بیمه برای کار نیاز به قرارداد معتبر به کارفرمای کانادایی داشتند . شماره بیمه برای افرادی که واجد شرایط انجام کار در کانادا هستند مورد نیاز است .
کمپ ها تجهیزات اشتغال در محدوده دانشگاه ،کالج و مدرسه را شامل میشود مانند کار در دانشگاه به عنوان دستیار تحقیق ، کتابخانه ، فروشگاه و از این قیبل .
دانشجویان بین المللی تمام وقتی که بیرون از دانشگاه کار میکنند باید مجوز کار اخذ کرده باشند .

چنانچه شما به خدمات ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، دریافت پذیرش  و ویزای دانشجویی نیاز دارید 

می توانید از پارسه بین الملل آتیه ویژن این خدمات را دریافت نمایید.