دانشگاه های تاپ کانادا در سال ۲۰۲۰

دانشگاه های کانادا :

 

Canada Rank 2019 WUR Rank   ۲۰۱۹ University Province City
۱  ۲۱ University of Toronto Ontario Toronto
۲  ۳۷ University of British Columbia British Columbia Vancouver
۳  ۴۴ McGill University Quebec Montreal
۴  ۷۷ McMaster University Ontario Hamilton
۵  ۹۰ University of Montreal Quebec Montreal
۶  ۱۳۲ University of Alberta Alberta Edmonton
۷  ۱۷۶ University of Ottowa Ontario Ottowa
۸ ۱۹۰ Western University Ontario London
۹  ۱۹۹ University of Calgary Alberta Calgary
۱۰  ۲۰۱–۲۵۰ University of Waterloo Ontario Waterloo
۱۱  ۲۵۱–۳۰۰ Dalhousie University Nova Scotia Halifax
۱۱  ۲۵۱–۳۰۰ Laval University Quebec Quebec City
۱۱  ۲۵۱–۳۰۰ Queen’s University Ontario Kingston
۱۱  ۲۵۱–۳۰۰ Simon Fraser University British Columbia Burnaby
۱۵  ۳۰۱–۳۵۰ University of Victoria British Columbia Victoria
۱۶  ۳۵۱–۴۰۰ York University Ontario Toronto
۱۷  ۴۰۱–۵۰۰ University of Manitoba Manitoba Winnipeg
۱۷  ۴۰۱–۵۰۰ University of Saskatchewan Saskatchewan Saskatoon
۱۹  ۵۰۱–۶۰۰ Carleton University Ontario Ottowa
۱۹  ۵۰۱–۶۰۰ University of Guelph Ontario Guelph
۱۹  ۵۰۱–۶۰۰ Memorial University of Newfoundland Newfoundland and Labrador St John’s
۲۲  ۶۰۱–۸۰۰ Concordia University Quebec Montreal
۲۲  ۶۰۱–۸۰۰ Université du Québec Quebec Quebec City
۲۲  ۶۰۱–۸۰۰ University of Regina Saskatchewan Regina
۲۲  ۶۰۱–۸۰۰ Université de Sherbrooke Quebec Sherbrooke
۲۲  ۶۰۱–۸۰۰ University of Windsor Ontario Windsor
۲۷  ۸۰۱–۱۰۰۰ University of Northern British Columbia (UNBC) British Columbia Prince George