شاید فکر کنید که شما باید دانشگاه هاى هدف را انتخاب کنید درصورتیکه این کار شانس شما را کمتر میکند!! اجازه دهید دانشگاه ها و اساتید ابتدا شما رو انتخاب کنند و شما انتخاب نهایى را انجام دهید! حتما میپرسید چطور!؟؟

براى این کار باید تمامى اساتید مرتبط را پیدا کرده و به همه ى آن ها ایمیل بزنید، تکرار میکنم! به همه ى آن ها!! فقط یادتان باشد که در هر دانشگاه در آنِ واحد فقط به یک نَفَر ایمیل بزنید و اگر جواب نداد به سراغ نَفَر بعدى بروید.
تعداد بسیار زیادى ایمیل بزنید! حداقل ٢٠٠ تا ۵٠٠ایمیل. با توجه به جواب ایمیل ها میتوان دانشگاه هاى مربوطه را انتخاب کرده و براى آن ها اپلاى کرد.

پیکاپ ویزا.ویزای موقت.پیکاپ ویزا آمریکا.پیکاپ ویزای کانادا.وقت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.بورسیه تحصیلی آمریکا.بورسیه تحصیلی کانادا.پذیرش تحصیلی آمریکا.پذیرش تحصیلی کانادا.ویزای دانشجویی.وقت سفارت.وفت سفارت آمریکا.وقت سفارت کانادا.ثبت نام تافل.ثبت نام آزمون های زبان.