سالانه نزدیک به یکصد هزار نفر دانشجویان بین المللی جهت تحصیلات عالی و دریافت مدارک معتبر دوره پس از دبیرستان، از سراسر جهان به کانادا مهاجرت می کنند. سیاست های مهاجرتی سخاوتمندانه کانادا این اجازه را به دانشجویان بین المللی می دهد تا همسر و فرزندان کوچکتر از سن قانونی خود را جهت کار یا تحصیل درکانادا به همراه بیاورند. بدین ترتیب کلیه اعضای خانواده نزدیک یک دانشجو می توانند از تجربه زندگی در کانادا بهره مند گردند.

 

همسر یا شریک قانونی:

 

همسر و یا شریک قانونی دانشجوی بین المللی می تواند برای اجازه کار آزاد درخواست دهد. دانشجو باید بصورت تمام وقت در یکی از موسسات زیر مشغول به تحصیل باشد:

موسسه پس از دبیرستان دولتی؛ یاموسسه پس از دبیرستان خصوصی که تحت قوانین و مقررات یکسانی با موسسات دولتی فعالیت نموده و نیمی از بودجه عملیاتی خود را از کمک های مالی دولت تامین نماید؛ یاموسسه خصوصی که مجاز به اعطای مدرک بر اساس قوانین استانی باشد.

مجوز کار آزاد یا همان Open Work Permit به دارنده آن امکان می دهد برای هر کارفرمایی در کانادا کار کند و دیگر نیازی به LMO یا پیشنهاد کار ندارد. معمولا مجوز کاری دارای میزان اعتبار زمانی برابر با اجازه تحصیلی دارد. با این حال، مجوز کار آزاد ممکن است در انجام مشاغل خاصی که نیاز به حفظ سلامت عمومی دارد موارد استثناء داشته باشد، مگر اینکه متقاضی تحت معاینات پزشکی مهاجرت قرار بگیرد. بدین ترتیب نه تنها همسر یا شریک دانشجو فرصت ارزشمند کار در کانادا را بدست می آورد، بلکه در تامین مالی خانواده خود نیز موفق ترخواهد بود.