مدیر عامل :

سمیه شمس آبادی فراهانی

پست الکترونیکی :

n.farahani@vparseh.com

رئیس هیئت مدیره :

بیژن شمس آبادی فراهانی

پست الکترونیکی :

b.farahani@vparseh.com

مسئول ارتباطات دفتر کانادا :

آذرین جواهری

پست الکترونیکی :

a.jawaheri@vparseh.com

مسئول ارتباطات دفتر آمریکا :

مهرگان زرین

پست الکترونیکی :

m.zarrin@vparseh.com

مشاور پذیرش :

لیدا شمس

پست الکترونیکی :

l.shams@vparseh.com

مشاور ویزا :

مریم قاسمی

پست الکترونیکی :

m.ghasemi@vparseh.com

مدیر عامل :

سمیه شمس آبادی فراهانی

پست الکترونیکی :

n.farahani@vparseh.com

مدیر عامل :

سمیه شمس آبادی فراهانی

پست الکترونیکی :

n.farahani@vparseh.com