چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای تحصیلی کانادا :

. ۱اصل و اسکن پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام اسکن  کلیه ی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛

.۲یک قطعه عکس جدید ۴ x 6 رنگی با زمینه ی سفید؛

.۳ترجمه ی شناسنامه؛

۴٫ترجمه کارت ملی؛

۵٫ترجمه کارت پایان خدمت آقایان

  1. ترجمه نامه عدم سوء پیشینه؛
  2. اصل پذیرش تحصیلی؛

۸٫ترجمه ی آخرین مدرک تحصیلی و ترجمه ی ریزنمرات آخرین مقطع تحصیلی؛

  1. اسکن از مقالات چاپ شده و یا اختراعات به ثبت رسیده؛
  2. ارائه ی مدرک زبان معتبر، در صورت لزوم؛

۱۱٫رزومه ی کامل و عکسدار با ذکر تمامی تاریخها و سوابق شغلی در صورت موجود بودن؛

  1. Study Plan؛
  2. نامه دانشگاه در خصوص پرداخت هزینه تحصیل (در صورت دریافت بورسیه) و یا رسید ودیعه پرداختی به دانشگاه در صورت امکان؛
  3. مدارک مالی، شامل نامه ی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش چهار ماهه ی حساب که نشاندهنده ی میزان درآمد ماهیانه ی متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپرده ی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل،و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید )مدت اعتبار نامه ی تمکن مالی و ریزپرینت ۴ ماه آخر یک ماه است(؛

۱۵٫مدارک شغلی، شامل گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت )با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه،نام مدیر یا سوپروایزر، و مدت زمان موافقت شده با مرخصی(، ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمه ی لیست بیمه ی دو ماه آخر، و ترجمه ی حکم کارگزینی؛

۱۶٫ترجمه ی اسناد ملکی؛

  1. حامی مالی برای کسانی که توانایی ارائه ی مدارک فوق را ندارند. در این موارد یکی از اقوام درجه ی یک متقاضی )پدر، مادر، و/یا همسر( باید ترجمه ی اسناد ملکی، ترجمه ی مدارک کاری، نامه ی تمکن بانک، و ریزپرینت ۴ ماه آخر بانک خود را به لاتین جهت حمایت مالی متقاضی ارائه دهد؛

۱۸٫تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان به صورت جداگانه؛

  1. رضایتنامه ی محضری پدر و مادر مبنی بر خروج فرزندشان از کشور و پوشش مالی هزینه های وی هنگام تحصیل و اقامت در کشور کانادا؛ (برای متقاضیان زیر ۱۸ سال)

۲۰٫مشخص نمودن محل سکونت در کانادا )خوابگاه، اجاره ی منزل، یا اسکان در منزل اقوام(. همچنین، در صورت داشتن قیم، پر کردن فرم Custodianship الزامیست. (برای متقاضیان زیر ۱۸ سال)

*** کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند.

 

پارسه بین الملل آتیه ویژن