شرایط تأیید اسناد و مدارک
مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی)

کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید اداره آموزش و پرورش منطقه قابل ترجمه و تأیید است.

تأییدیه دیپلم با مهر و امضای آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل ترجمه و تأیید نیست.

ارزشنامه های تحصیلی :

ارزشنامه های تحصیلی صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بدلیل داشتن کاربرد داخلی قابل ترجمه و تأیید نیست، باستثناء مواردی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید میکند.

مدارک صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور ره مهر و امضاء معرفی شده وزارت علوم قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریز نمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیر شاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و ریز نمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاءهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه مزبور قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی :

گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با تأیید سازمان مرکزی و امضاء معرفی شده دانشگاه قابل ترجمه و تأیید میباشد.

 

 

گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی :

گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاه¬های دولتی با مهر و امضاء دانشگاه یا دانشکده ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک صادره از دانشگاههای غیر انتفاعی :

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاءهای معرفی شده قابل ترجمه و تأیید میباشد.

مدارک و دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور :

دانشنامه های صادره از سازمان امور استخدامی کشور ممهور به مهر سازمان و قید بلامانع بودن ترجمه از وزارتخانه ذیربط قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک و گواهی صادره از حوزه های علمیه :

مدارک صادره از حوزه های علمیه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است.

کارت نظام پزشکی :

کارت نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است.

سرفصل دروس:

سرفصل دروس برای کلیه رشته های تحصیلی و کلیه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، حسب مورد / قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران :

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.

مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور :

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش قابل ترجمه و تأیید است.
۱۸-۴ اصل مدارک فوق دیپلم و ریز نمرات صادره از آموزشکده های فنی سازمان آموزش و پرورش پس از تأیید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری قابل ترجمه و تأیید است.
«گواهیهای آموزشی»

گواهینامه های صادره از سازمان فنی و حرفه ای :

گواهی های مهارت فنی و حرفه¬ای صادره از سازمان فنی و حرفه¬ای قابل ترجمه و تأیید است.
اصل کارت مربیگری صادره از سازمان فنی و حرفه¬ای قابل ترجمه و تأیید است.

گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی :

گواهیهای آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی :

گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل ترجمه و تأیید میباشد.

گواهینامه های دارای ارزش استخدامی صادره از موسسه عالی آموزش و پژوهش قابل ترجمه و تأیید نیست.

راهنمای تایید ترجمه رسمی مدارک تحصیلی

 

۱-   ترجمه مدارک تحصیلی مقطع ابتدایی:
* ترجمه کلیه مدارک مقطع ابتدایی با مهر و امضا مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید است.
* ترجمه گواهی پایان مقطع تحصیلات ابتدایی (پنجم ابتدایی) علاوه بر مهر و امضا مدیر آموزشگاه باید با تایید آموزش و
پرورش منطقه مربوطه برسد.

۲-   ترجمه مدارک و ریز نمرات و گواهی های مقطع راهنمایی:
* ترجمه کلیه مدارک مقطع راهنمای با مهر و امضا مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید است.
* ترجمه گواهی پایان مقطع تحصیلات راهنمایی (سوم راهنمایی) علاوه بر مهر و امضا مدیر آموزشگاه باید با تایید آموزش
و پرورش منطقه مربوطه برسد.

۳-   ترجمه مدارک و ریز نمرات و گواهی های مقاطع متوسطه:
* ترجمه کلیه مدارک مقطع متوسطه با مهر و امضا مدیر آموزشگاه مربوطه قابل تایید است.
* ترجمه گواهی پایان مقطع متوسطه (سوم) علاوه بر مهر و امضا مدیر آموزشگاه باید با تایید آموزش و پرورش منطقه
مربوطه برسد.

۴-   ترجمه گواهی ها و ریز نمرات مقطع پیش دانشگاهی:
* کلیه گواهیها و ریز نمرات مقطع پیش دانشگاهی باید به تایید آموزشگاه و آموزش و پرورش منطقه مربوطه برسد.

۵-   ترجمه مدارک آموزشی دوره کاردانی:
* کلیه مدارک آموزشی در مقطع کاردانی با تایید آموزش و پرورش قابل تایید است.

۶-   ترجمه مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:
* ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات فارغ‌التحصیلان ممهور به مهر معرفی شده
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با امضاهای معرفی شده و مهر قابل قبول آن سازمان (واقع در شهرک غرب، میدان
صنعت، خیابان هرمزان، نبش پیروزان جنوبی، جنب دبیرستان ابوریحان، ساختمان وزارت علوم، اراده فارغ التحصیلان)
قابل تایید است.

۷-   ترجمه مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه پیام نور:
* ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات فارغ‌التحصیلان دانشگاه پیام نور ممهور به مهر
معرفی شده وزارت علوم و تحقیقات و فناوری با امضاهای معرفی شده و مهر قابل قبول آن سازمان (واقع در ابتدای جاده
لشکرگ، روبروی جاده اوزگل، خیابان نخل، ساختمان داشگاه پیام نور، اداره خدمات آموزشی) قابل تایید است.

۸-   ترجمه مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از وزارت بهداشت:
* ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات فارغ‌التحصیلان، مدارک پزشکی، دندان پزشکی،
پیرا پزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر برجسته وزارت بهداشت و درمان با امضاهای معرفی
شده آن سازمان (واقع در شهرک غرب، پشت برج میلاد نور، خیابان سیمای ایران، وزارت بهداشت و درمان، اداره فارغ
التحصیلان) قابل تایید است.

۹-   ترجمه مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی:
* ترجمه دانشنامه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و ریز نمرات فارغ‌التحصیلان صادره از دانشگاه آزاد در
سراسر ایران باید به تایید سازمان مرکزی (واقع در خیابان پاسداران، نیستان نهم، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی،
اداره فارغ التحصیلی) با مهر و امضاهای معرفی شده آن سازمان قابل تایید است.

۱۰-          ترجمه کارت دانشجویی:
* ترجمه کارت دانشجویی کلیه دانشگاهها اعم از دولتی و غیر دولتی، قابل تایید نیست.

۱۱-         ترجمه مدارک و ریز نمرات و گواهی های صادره از دانشگاه های غیر انتفاعی:
* ترجمه کلیه مدارک صادره از طرف این موسسات در صورتی که زیر نظر وزارت علوم و تحقیقات و فناوری باشند، با مهر
و امضاهای مجاز، قابل تایید هستند.

۱۲-          ترجمه مدارک و دانشنامه‌های معادل سازمان امور استخدامی کشور:
* ترجمه کلیه دانشنامه‌های معادل سازمان امور استخدامی، ممهور به مهر وزارت علوم، قابل تایید است.

۱۳-          ترجمه ارزشنامه‌های تحصیلی:
* ترجمه ارزشنامه های تحصیلی (ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور توسط وزارت علوم یا
بهداشت)، با مهر “بلامانع بودن ترجمه” توسط وزارتخانه مربوطه، قابل تایید است.
* در صورتی که ارزشنامه تحصیلی بدون مهر “بلامانع بودن ترجمه” باشد، صاحب سند می تواند اصل سند صادر شده در
خارج از کشور را به تایید وزارت امور خارجه برساند. در این صورت مترجم رسمی می‌تواند آن را به فارسی برگردان کند
و پس از آن به زبان مورد نیاز خود ترجمه شود.

۱۴-          ترجمه مدارک و گواهی های صادره از حوزه‌های علمیه:
* ترجمه کلیه مدارک صادره از حوزه‌های علمیه، قابل تایید است.

۱۵-         ترجمه سر فصل دورس:
* ترجمه سرفصل دروس با مهر شورای عالی برنامه‌ریزی و وزارت علوم، قابل تایید است.

۱۶-          ترجمه کارنامه سازمان سنجش آموزش مربوط به کنکور سراسری:
* ترجمه کارنامه (ریز نمرات کنکور سراسری یا آزمایشی) قابل تایید نمی‌باشد.

۱۷-          ترجمه تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی:
* ترجمه گواهی قبولی در کنکور سراسری در سربرگ سازمان سنجش و با مهر سازمان سنجش اداره کل امور دانشجویان
داخل و وزارت علوم، قابل تایید است.

ا

 

گاه در آمریکا، خوابگاه در کانادا، آب و هوا کانادا، آب و هوای آمریکا، شرایط کار آمریکا، شرایط کار کانادا، بیمه در آمریکا، بیمه در کانادا، هزینه تحصیل در آمریما، هزینه تحصیل در کانادا، هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در کانادا، ویزای آمریکا، ویزای کانادا، پیکاپ ویزا،  وقت سفارت آمریکا، وقت سفارت کانادا، وجه سفارت آمریکا، وجه سفارت کانادا، ویزای توریستی آمریکا،ویزای توریستی کانادا، ویزای تحصیلی، ویزای دانشجویی، تاریخچه آمریکا ، تحصیل در آمریکا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، ویزای دانشجویی آمریکا ، بورسیه دانشگاه آمریکا، تحصیل رایگان در آمریکا ، پذیرش تحصیلی آمریکا، تاریخچه کانادا ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای انشجویی کانادا ، بورسیه دانشگاه کانادا ، تحصیل رایگان در کانادا، پذیرش تحصیلی کانادا،آمریکا ، کانادا ،اشتغال در آمریکا ، اشتغال در کانادا ،مسکن در آمریکا ،مسکن در کانادا ، شهریه دانشگاه های آمریکا ، شهریه دانشگاه های کانادا ، هزینه تحصیل در آمریکا ، هزینه تحصیل در کانادا ،  هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در کانادا ،بیمه در آمریکا ، بیمه در کانادا ، وقت سفارت ،پیکاپ ویزا، آزمون های زبان ، نظام وظیفه، بهترین موسسه اعزام دانشجو، موسسه اعزام دانشجو با مجوز رسمی، مجوز رسمی، مجوز رسمی از وزارت علوم.انگیزه نامه، SOP، CV، توصیه نامه،APPLY

اعزام دانشجو ،دانشجو، پذیرش، پذیرش تحصیلی، آمریکا، کانادا، زبان ،مدرک زبان، GMAT،GRE، IELT، تافل، آیلتس، بورسیه تحصیلی، فاند تحصیلی، اشتغال در آمریکا، تحصیل در آمریکا، تحصیل در کانادا، اشتغال در کانادا، خوابگاه در آمریکا، خوابگاه در کانادا، آب و هوا کانادا، آب و هوای آمریکا، شرایط کار آمریکا، شرایط کار کانادا، بیمه در آمریکا، بیمه در کانادا، هزینه تحصیل در آمریما، هزینه تحصیل در کانادا، هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در کانادا، ویزای آمریکا، ویزای کانادا، پیکاپ ویزا،  وقت سفارت آمریکا، وقت سفارت کانادا، وجه سفارت آمریکا، وجه سفارت کانادا، ویزای توریستی آمریکا،ویزای توریستی کانادا، ویزای تحصیلی، ویزای دانشجویی، تاریخچه آمریکا ، تحصیل در آمریکا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، ویزای دانشجویی آمریکا ، بورسیه دانشگاه آمریکا، تحصیل رایگان در آمریکا ، پذیرش تحصیلی آمریکا، تاریخچه کانادا ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای انشجویی کانادا ، بورسیه دانشگاه کانادا ، تحصیل رایگان در کانادا، پذیرش تحصیلی کانادا،آمریکا ، کانادا ،اشتغال در آمریکا ، اشتغال در کانادا ،مسکن در آمریکا ،مسکن در کانادا ، شهریه دانشگاه های آمریکا ، شهریه دانشگاه های کانادا ، هزینه تحصیل در آمریکا ، هزینه تحصیل در کانادا ،  هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در کانادا ،بیمه در آمریکا ، بیمه در کانادا ، وقت سفارت ،پیکاپ ویزا، آزمون های زبان ، نظام وظیفه، بهترین موسسه اعزام دانشجو، موسسه اعزام دانشجو با مجوز رسمی، مجوز رسمی، مجوز رسمی از وزارت علوم،شرایط پذیرش ، شرایط ویزا، شرایط اقامت، شرایط کار، شرایط زندگی ، شرایط تحصیل، شرایط بورسیه، در آمد در آمریکا، در آمد در کانادا، کانادا، آمریکا، امریکا، بورسیه تحصیلی آمریکا، بورسیه تحصیلی کانادا، بورسیه تحصیلی ، بورسیه دکترا، بورسیه فوق لیسانس، زبان ، master، bachelor، phd، زبان در آمریکا،زبان در کانادا، دوره زبان انگلیسی، دوره زبان انگلیسی در آمریکا، دوره زبان انگلیسی در کانادا،

APPLY