حداقل نمرات مورد نیاز برای هربخش listening,writing,speaking,reading در امتحان اصلی تافل چند می باشد؟

بستگی به دانشگاه پذیرنده و مقطع تحصیلی دارد. برای آگاهی از نمره حد نصاب هر دانشگاه به سایت آن دانشگاه مراجعه نمایید.

برای بخش reading تمام زمان یکجامحاسبه شده و دراختیارداوطلب قرارمی گیرد یازمان هریک جداگانه است؟

معمولا قسمت Reading از سه موضوع هر کدام با ۱۴ سئوال تشکیل شده است. زمان اختصاص یافته برای پاسخگویی به سه متن این بخش ۶۰ دقیقه می باشد. مادام که در یک Reading قرار دارید، امکان برگشت به سئوالهای قبلی یا بعدی و تغییر پاسخ وجود دارد با استفاده کردن از گزینه های Back و Next. در صورت خروج از یک ریدینگ و ورود به قسمت بعدی امکان دسترسی به متن و سئوالهای ریدینگ های قبلی با استفاده کردن از گزینه Review ممکن می باشد.