صاحب مجوز و رئیس هیئت مدیره:

بیژن شمس آبادی فراهانی

bfarahani@vparseh.com

photo_2017-01-16_14-47-19

 

 

مدیر عامل و مشاور ارشد:

سمیه شمس آبادی فراهانی

vip.farahani@yahoo.com

 

 

مدیر اجرایی و مسئول ارتباط دفتر ایران

و کانادا:

خانم جواهری

pjawaheri@vparseh.com

logo

 

 

مدیر اجرایی و مسئول ارتباط دفتر ایران

و آمریکا:

مریم قاسمی

mghasemi@vparseh.com

logo

 

 

مدیر داخلی دفتر تهران:

لیدا شمس

lshams@vparseh.com

photo_2017-01-16_14-47-13

 

کارشناس پذیرش:

آوید صحرایی

asahraee@vparseh.com

 

کارشناس پذیرش:

 آتنا گنجی 

aganji@vparseh.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدیر مالی و امور حسابداری:

حسام صادقی نیکو

hsadeghinikoo@vparseh.com

 

مدیر ارتباطات:

مریم آبرون

abroon@vparseh.com