انگیزه نامه /SOP/Statement of Purpose/Cover Letter/Letter of Intent  چیست؟

دراین نامه که به زبان انگلیسی نوشته میشود،شمادلایل وانگیزه خودازتحصیل دردانشگاه موردنظر رابرای کمیته مسئول پذیرش دردانشگاه توضیح میدهید.

درابتدای این نامه خودرا معرفی کرده ویک تاریخچه اززندگی وتحصیلتان وهمینطور سوابق دانشگاهیتان ذکر می کنید.

سپس علایق و اهداف کوتاه مدت و بلندمدت زندگیتان ونیز هدف از ادامه تحصیل در رشته موردنظر رابازگو میکنید.

و در واقع نگاهی که به آینده خود دارید را شرح میدهید.

و درانتها دلیل انتخاب رشته ودانشگاه موردنظر راتوضیح خواهید داد.

و اینکه چرا فکر میکنید با تحصیل در این دانشگاه به هدف خود می رسید.

ریکا، بیمه در کانادا، هزینه تحصیل در آمریما، هزینه تحصیل در کانادا، هزینه زندگی در آمریکا، هزینه. ویزای آمریکا، ویزای کانادا، پیکاپ ویزا،  وقت سفارت آمریکا، وقت سفارت کانادا،. وجه سفارت آمریکا، وجه سفارت کانادا، ویزای توریستی آمریکا،ویزای ی کانادا ، ویزای انشجویی کانادا ،. بورسیه دانشگاه کانادا ، تحصیل رایگان در کانادا، پذیرش تحصیلی کانادا،آمریکا ، کانادا ،اشتغال در آمریکا ، اشتغال در کانادا ،مسکن در آمریکا ،مسکن در کانادا ، شهریه دانشگاه های آمریکا ، شهریه دانشگاه های کانادا ، هزینه تحصیل در آمریکا ، هزینه تحصیل در کانادا ،  هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در ریستی کانادا، ویزای تحصیلی، ویزای دانشجویی، تاریخچه آمریکا ، تحصیل در آمریکا ، ویزای تحصیلی آمریکا ، ویزای دانشجویی آمریکا ، بورسیه دانشگاه آمریکا، تحصیل رایگان در آمریکا ، پذیرش تحصیلی آمریکا، تاریخچه کانادا ، تحصیل در کانادا ، ویزای تحصیلی کانادا ، ویزای انشجویی کانادا ، بورسیه دانشگاه کانادا ، تحصیل رایگان در کانادا، پذیرش تحصیلی کانادا،آمریکا ، کانادا ،اشتغال در آمریکا ، اشتغال در کانادا ،مسکن در آمریکا ،مسکن در کانادا ، شهریه دانشگاه های آمریکا ، شهریه دانشگاه های کانادا ، هزینه تحصیل در آمریکا ، هزینه تحصیل در کانادا ،  هزینه زندگی در آمریکا، هزینه زندگی در