امارات:روزهای کاری از یکشنبه تا پنج شنبه، ساعت ۹:۰۰ صبح تا ۱۷:۰۰ ( در ماه رمضان از ۹:۰۰ تا ۱۵:۰۰) ، به جز روزهای تعطیل سال ۲۰۱۷ که در جدول زیر مشاهده میکنید:

 

 

DATE

 

DAYS

 

HOLIDAYS 2017

 

۱January

 

Sunday

 

New Year’s Day

 

۱۶ April

 

Sunday

 

Easter

 

۲۴ April

 

Monday

 

Ascension of the Prophet – Isra Miraj

 

۲۵ June

 

Sunday

 

First day of Eid-al-Fitr

 

۲ July

 

Sunday

 

Canada Day

 

۳۱  August

 

Thursday

 

Eid Al Adha – Feast of Sacrifice

 

۳September

 

Sunday

 

Eid Al Adha – Feast of Sacrifice

 

۳۰ November

 

Thursday

 

In Lieu of UAE National Day

 

۲۴ December

 

Sunday

 

Christmas Day

 

۲۵ December

 

Monday

 

Boxing Day

 

ایروان:روزهای کاری از دوشنبه تا جمعه، ساعت ۹:۰۰ تا ۱۳:۰۰ و از ۱۴:۰۰ تا ۱۷:۰۰ به جز تعطیلات رسمی سال ۲۰۱۷ که در جدول زیر مشاهده میکنید.

 

HOLIDAYS 2017

 

DAY

 

DATE

 

New Year’s Day

 

Monday

 

۲ January

 

New Year’s Day

 

Tuesday

 

۳ January

 

Christmas Day

 

 

Friday

 

۶ January

 

International Women’s Day

 

Wednesday

 

۸ March

 

Genocide Memorial Day

 

Monday

 

۲۴ April

 

Victory Day

 

Tuesday

 

۹ May

 

First Republic Day

 

Monday

 

۲۹ May

 

Eid Al Fitr

 

Monday

 

۲۶ June

 

Eid Al Adha

 

Friday

 

۱ September

 

Independence Day

 

Thursday

 

۲۱ September

 

 

ترکیه:روزهای کاری از دوشنبه تا جمعه، ساعت ۸:۳۰ تا ۱۶:۳۰ به جز روزهای تعطیل سال ۲۰۱۷ که در جدول زیر مشاهده مینمایید

 

 

DATE

 

DAY

 

۲۰۱۷ HOLIDAYS

 

۲ January

 

Monday

 

New Year’s Day

 

۲۰ February

 

Monday

 

Family Day

 

۱۷ April

 

Monday

 

Easter Monday

 

۱ May

 

Monday

 

Labour Day

 

۱۹ May

 

 

Friday

 

 

Commemoration of Ataturk, Youth and Sports

Day

 

۲۲ May

 

Monday

 

Victoria Day

 

۲۶ June

 

Monday

 

Ramadan – Day 2

 

۲۷ June

 

Tuesday

 

Ramadan – Day 3

 

۷ August

 

Monday

 

Civic Day

 

۳۰ August

 

Wednesday

 

Turkish National Victory Day

 

۳۱ Thursday

 

Thursday

 

Feast of Sacrifice – Eve

 

۱ September

 

Friday

 

Feast of Sacrifice – Day 1

 

۴ September

 

Monday

 

Feast of Sacrifice – Day 4 / Labor Day

 

۱۳ November

 

Monday

 

Remembrance Day

 

۲۵ December

 

Monday

 

Christmas Day

 

۲۶ December

 

Tuesday

 

Boxing Day